Ons hoofddoel m.b.t. de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid: Er wordt bewust omgegaan met de verschillen tussen leerlingen. Tegelijk willen we hoge verwachtingen hebben van elke leerling. We gaan in de klas uit van minimaal 3 niveaus van leren bij vakken zoals taal en rekenen.

Onze visie is dat kinderen optimaal leren wanneer ze actief, gemotiveerd, betrokken bij de taak, zelfstandig en zelfverantwoordelijk bezig kunnen zijn. Dit alles om ze optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Het leren wordt gestimuleerd door het aanbod van een ononderbroken leerlijn. Dat vraagt om duidelijke en doordachte leerlijnen vanaf groep 1 tot en met groep 8.

Centraal staat hierbij het ontwikkelen bij het kind van:

  • competentie (het geloof en plezier in eigen kunnen)
  • relatie (het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan)
  • onafhankelijkheid (het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen daarbij moeten helpen)

Als het kind gelooft in zijn eigen kunnen onafhankelijk van de goedkeuring van de leerkracht en een relatie met anderen aan kan gaan, zijn de voorwaarden geschapen om alles te kunnen leren wat er in het vermogen van het kind ligt.

Adaptief onderwijs staat voor ‘het onderwijs aanpassen op wat het kind nodig heeft om het lesdoel te bereiken’.  ‘Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Het is de opdracht van de school ieder kind te onderwijzen naar het niveau van de einddoelen van groep 8. Ieder kind is daarbij uniek met zijn eigen leerproces en onderwijsbehoeften.

Het streven is dat elke leerlingen aan het einde van de les het doel heeft behaald. Het is aan de leerkracht de les zo in te delen dat zij of hij rekening houdt met de didactische en pedagogische onderwijsbehoeften van de leerlingen. De meeste leerlingen hebben baat bij een goede instructie passend bij het niveau van de groep. Sommige leerlingen zullen het doel snel beheersen en gaan eerder aan de slag met de verwerking. Andere leerlingen hebben behoefte aan een tweede instructie. Het is aan de leerkracht elke les zo in te richten dat zo veel mogelijk kinderen aan het einde van de les zich het doel hebben eigen gemaakt.