Alle schoolbesturen in Dordrecht werken samen om kinderen de hulp te geven die zij nodig hebben. Om dat te organiseren is het samenwerkingsverband passend onderwijs opgericht. Wanneer het met een leerling om wat voor reden dan ook niet gaat zoals verwacht mag worden, zal de school eerst intern met u als ouder naar oorzaken en oplossingen zoeken. Daarbij spelen de intern begeleiders op de scholen een belangrijke rol. Soms is de problematiek te groot en dan wordt op de expertise vanuit het samenwerkingsverband een beroep gedaan. Indien nodig geeft het samenwerkingsverband een arrangement af:  er komt tijdelijk extra hulp op school of er komt tijdelijk een extra budget om het kind de gewenste hulp te kunnen verlenen. Scholen hebben zorgplicht, ze zijn verplicht er alles aan te doen om ieder kind een passende plek op school aan te bieden en de juiste zorg te bieden. Soms lukt dat niet op de school zelf en dan wordt een andere passende school gezocht binnen Dordrecht die wel de juiste zorg kan bieden. Soms is dat een andere basisschool maar het kan ook een basisschool voor buitengewoon onderwijs  (sbo) of speciaal onderwijs (so) zijn. Het landelijk doel van passend onderwijs vindt u hieronder geformuleerd. Lees verder op de website van SWV Dordrecht

Meedoen!

We willen een samenleving waarin iedereen meedoet. Dat begint bij goed onderwijs en een gezonde en veilige leefomgeving voor onze kinderen. Ouders, onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg creëren gezamenlijk en ieder vanuit hun eigen rol een goede basis voor een succesvolle schoolloopbaan en voor een gezonde en veilige leefomgeving. De ontwikkeling van alle kinderen wordt gevolgd en bij eventuele problemen is er specialistisch onderwijs of (extra) ondersteuning beschikbaar, op school en in het gezin. Onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg werken daarom samen. Het maatschappelijk resultaat dat we hiermee beogen is dat een groter aantal jongeren – ongeacht een stoornis, ziekte of handicap – minimaal een (start)kwalificatie behaalt, zelfstandig en duurzaam een inkomen uit arbeid verwerft en actief in de samenleving participeert.