Onder het pedagogisch klimaat verstaan we de manier waarop we met de kinderen om willen gaan.

De basis is dat een kind zich veilig voelt. Een kind krijgt een gevoel van veiligheid als hij zich gehoord en gezien voelt en serieus genomen weet. De uitgangspunten van Stevens: relatie, competentie en autonomie, sluiten hierbij aan. Daarbij hoort dat we het kind aan willen spreken binnen zijn mogelijkheden.

Wij creëren met elkaar een zo veilig mogelijke omgeving, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vanuit een veilige omgeving durft een kind namelijk zijn wereld steeds verder te verkennen en wordt het geprikkeld zich te ontwikkelen. Het zelfvertrouwen van leerlingen groeit door het opdoen van succeservaringen. Het zelf leren verantwoordelijk te zijn voor keuzes en het met respect omgaan met de anderen op school vinden wij belangrijk.

De school is een leefgemeenschap, waarbij waarden als eerlijkheid, respect voor de eigendommen van een ander, besef voor het wel en wee van de medemens voor ons de basis vormen. We willen kinderen op een positieve manier benaderen en vragen van hen een bijdrage te leveren aan een prettig klimaat. Als voornaamste opvoedingsmiddel hanteren we daartoe een rustige, vriendelijke en vertrouwenwekkende omgang. Wij stellen ons positief op tegenover de leerlingen. Leerkrachten en leerlingen werken samen in een sfeer van wederzijds respect.

Vest gebruikt in de ontwikkeling van de omgang met elkaar de Kanjertraining als methode. Deze methode werkt vanuit vertrouwen en helpt leerlingen in het proces van de sociaal emotionele ontwikkeling.